VERKLARING INZAKE AANSPRAKELIJKHEID

Thys bv wil met deze website U, als bezoeker, zo goed mogelijk informeren over Thys bv en diensten die Thys bv aanbiedt.

Deze website biedt U de mogelijkheid om bepaalde diensten via het internet te leren kennen of om, door middel van deze website of door middel van het versturen van een e-mail, met Thys bv te Westerlo in contact te treden, met als doel U op Uw wensen afgestemde diensten te kunnen aanbieden.

Het is de bedoeling van Thys bv dat de informatie die zij op deze website verstrekt, actueel en juist is. Het is evenwel steeds mogelijk dat deze informatie, die Thys bv U kosteloos ter beschikking stelt, ondanks alle inspanningen van Thys bv, tikfouten, technische en andere fouten bevatten. De informatie kan ook gegevens bevatten die niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt zijn.

Deze website is dan ook slechts een hulpmiddel om met Thys bv in contact te treden, zij het voor Thys bv een bijzonder waardevol hulpmiddel.

Thys bv vraagt U als bezoeker van deze site, voorafgaandelijk aan het gebruik van de informatie contact op te nemen met Thys bv om gebruikelijke vergissingen te vermijden en zodat ik U beter kan bijstaan.

Bij twijfel over bepaalde informatie kan U dan ook steeds terecht bij Thys bv op het telefoonnummer 014/544516, waar ik U verder zal informeren.

Weet dat deze website, alsook alle informatie die zij bevat, steeds kan wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving: op deze manier wordt U met name het snelst geïnformeerd over de meest recente wijzigingen.

Deze website is verder ook, voor Uw gebruiksgemak, gekoppeld aan externe websites, waarover Thys bv niet noodzakelijk zeggenschap heeft en waarvoor zij dan ook geen enkele verantwoordelijkheid kan dragen.

Thys bv vestigt er Uw aandacht op dat zij in geen geval, behalve in geval van zware en opzettelijke fout, aansprakelijk of verantwoordelijk kan worden gesteld voor schade, van welke aard ook, die zou volgen uit de gegevens die U op deze website worden verstrekt of uit het onvolledige, voorbijgestreefde of foutieve karakter ervan.

Thys bv kan ook niet aansprakelijk of verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik dat U van deze website maakt.

Thys bv zal uiteraard zijn best doen om binnen redelijke grenzen deze website voor U zo nuttig mogelijk te maken.

Alvast bedankt voor Uw bezoek.